Thông tin chi tiết tài liệu

Quản lý nhà nước về giáo dục – lý luận và thực tiễn
Đặng Bá Lãm
Chính trị Quốc gia
1998
Tham khảo
Chưa có
Tiếng Việt
0
Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo