Thông tin chi tiết tài liệu

Microsoft PowerPoint 2000
Nguyễn Đình Tê
Tp. Hồ Chí Minh
2000
Tham khảo
Chưa có
Tiếng Việt
0
Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.
Tin học đại cương (*)