Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình toán rời rạc
Đỗ Văn Nhơn
ĐHQG TP. HCM
2000
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
ebook
1
dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7526
Toán rời rạc - TH