Thông tin chi tiết tài liệu

Toán rời rạc ứng dụng trong tin học
Kenneth H. Rosen; ( Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh dịch)
Khoa học Kỹ thuật
1998
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
512.02/R813/2000, ebook
MD047986; MD047987; MD047988; MD047989; MD047991; MD047992; MD047993; MD047985; MD047990; MD047994
10
Hiện có năm: 2000 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7531
Toán rời rạc - TH