Thông tin chi tiết tài liệu

Cẩm nang thuật toán, tập 1 và 2 (bản dịch Hoàng Hồng)
Robert, S
Khoa học và Kỹ thuật
2001
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
ebook (tập 1)
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7523
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật