Thông tin chi tiết tài liệu

Kiến trúc máy tính
Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân và Phạm Hữu Tài
Đại học Cần Thơ
2003
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
004.22/Ch305/2003; ebook
TK01782; TK01783
2
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7510
Kiến trúc Máy tính