Thông tin chi tiết tài liệu

Cơ sở dữ liệu
Phạm Thế Quế
Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, TP HCM.
2006
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
ebook
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7200
Cơ sở dữ liệu – CĐ