Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình Cơ sở dữ liệu
Nguyễn Đăng Tỵ, Đỗ Phúc
ĐHQG TP HCM
2001
Tham khảo
Chưa có
Tiếng Việt
0
Hiện có: Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu Tác giả: Phan Tấn Quốc
Cơ sở dữ liệu – CĐ