Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Phạm Nguyễn Cương
Khoa CNTT - Đại học Khoa học Tự nhiên
2003
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
ebook
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7502
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – CĐ