Thông tin chi tiết tài liệu

Xây dựng ứng dụng web bằng PHP và MySQL
Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải
Phương Đông
2002
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
ebook
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7545 Hiện có năm: 2007
Lập trình Web – CĐ