Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình phương pháp dạy học môn tin học
Trần Văn Hạo, Lê Đức Long
Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
2007
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
004.07/H108
TK02601
1
Lý luận dạy học Tin học – THCS