Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình dạy học đại cương môn Tin học
Nguyễn Bá Kim, Lê Khắc Thành
Đại học Sư phạm Hà Nội
2007
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
ebook
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7193
Phương pháp dạy học Tin học ở trường THCS