Thông tin chi tiết tài liệu

Thiết kế bài giảng Tin học Quyển 1, 2, 3, 4 (dành cho THCS)
Trần Doãn Vinh, Trương Thị Thu Hà
Tp. Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
004.07/V312-T4/2011
MD072777; MD072778
2
Hiện có: Quyển 4: 2011 (2)
Phương pháp dạy học Tin học ở trường THCS