Thông tin chi tiết tài liệu

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm)
Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý
Đại học Sư phạm
2004
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
371.1/Ph104/2004
MD051691; MD051692; MD051693; MD051694; MD051695; HK024283; HK024284; HK024285; HK024286; HK024287; HK024288; HK024289; HK024290; HK024291; HK024292; HK024293; HK024294; HK024295; HK024296; HK024297 ...
50
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – SP Tin