Thông tin chi tiết tài liệu

Tin học dành cho trung học cơ sở Quyển 1, 2, 3, 4
Phạm Thế Long (chủ biên)
Giáo dục Việt Nam
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
004.07/T311-Q1/2014; 004.07/T311-Q2/2014; 004.07/T311-Q3/2012; 004.07/T311-Q4/2014
MD070127, MD070128; MD070129; MD070130
4
T1: MD070234, NXB 2015 T2: MD070233, NXB 2008 T3: MD070232, NXB 2011 T4: MD070235, NXB 2011
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – SP Tin