Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình phương pháp dạy học đại cương môn tin học
Nguyễn Bá Kim, Lê Khắc Thành
ĐHSP
2007
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
ebook
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7193
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – SP Tin