Thông tin chi tiết tài liệu

Net toàn tập (tập 4: Lập trình căn cứ dữ liệu dùng ADO.NET và C#)
Dương Quang Thiện
Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
2005
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
005.42/ Th305-T4/2005
MD023888, MD023889, MD023890
3
Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu