Thông tin chi tiết tài liệu

Fundamentals of database systems
Elmasri-Navathe
Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc
1989
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Anh
ebook
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7594 Hiện có năm: 2000 fahasa
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – CĐ