Thông tin chi tiết tài liệu

Database System: the complete book
H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom
Prentice Hall
2002
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Anh
ebook
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7593 Hiện có: 1998 Fahasa
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – CĐ