Thông tin chi tiết tài liệu

Kỹ thuật soạn thảo 135 mẫu văn bản hành chính, kinh tế, dân sự và hợp đồng mới nhất
Thanh Thảo
Hồng Đức
2012
Tham khảo
Chưa có
Tiếng Việt
0
đang xử lý: 170 mẫu soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng thường dùng trong kinh doanh/ Bộ tài chính. NXB Tài chính, năm 2009
Kỹ thuật soạn thảo văn bản - TH