Thông tin chi tiết tài liệu

Bài tập Toán cao cấp
Nguyễn Viết Đông (chủ biên)
Giáo dục
2009
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
515/Đ455-T2/2000
MD059463; MD059462; MD033686; MD033687; MD033688; MD033690; MD033691; MD033692; MD033694; MD033695; MD033696; MD033697; MD033699; MD033689; MD033693; MD033698; MD034083; MD052496
18
Bài tập toán cao cấp (Tập2) Nguyễn Viết Đông,Lê ThịThiên Hương,Nguyễn Anh Tuấn. - Hà Nội : Giáo dục , 2000
Toán A3 – CĐ