Thông tin chi tiết tài liệu

Linear Algebra
Kenneth Hoffman - Ray Kunze
Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Anh
512.5/H699/1971
TK03093
1
Toán A3 – CĐ