Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình xác suất thống kê dùng cho các lớp đại học không chuyên toán (lưu hành nội bộ)
Phạm Đức Thông
Đại học An Giang
2008
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
519.5/ Th455
GT00082
1
Xác suất thống kê A – CĐ