Thông tin chi tiết tài liệu

Bài tập Xác suất và Thống kê toán
Nguyễn Cao Văn (cb)
Đại học Kinh tế Quốc dân
2009
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
519.2/ V115/2002
MD048851; MD048852
2
Hiện có: 2002
Xác suất thống kê A – CĐ