Thông tin chi tiết tài liệu

Nghị định 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành VB QPPL
2009
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
web
1
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/29509
Kỹ thuật soạn thảo văn bản - TH