Thông tin chi tiết tài liệu

Quản trị văn phòng
Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên)
Hà Nội
Đại học Kinh tế Quốc dân
2012
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
651.3/ Đ450/2012
TK01585; TK01586;TK03095
3
Quản trị hành chính văn phòng