Thông tin chi tiết tài liệu

Operating System Concept 7th
Silberschatz, Galvin and Gagne
Widley Wilson. Hoboken: Yale University
2005
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Anh
005.43/S582/2003 , ebook
MD055059
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7650
Nguyên lý hệ điều hành