Thông tin chi tiết tài liệu

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ
Lê Tiến Vương
Thống Kê
2000
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
005.756/V561/1994
MD037140
1
Hiện có năm: 1994
Cơ sở dữ liệu – CĐ