Thông tin chi tiết tài liệu

Nhập môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Hoàng Kiếm, Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Khoa học Tự nhiên
2003
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
005.73/Nh300/2000
TK01967
1
Hiện có năm: 2000
Kỹ thuật lập trình