Thông tin chi tiết tài liệu

Principles of Database and Knowledge_Base systems
Jeffrey D. Ullman (bản dịch của Trần Đức Quang)
Computer science press
1988
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Anh
ebook
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7201
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – CĐ