Thông tin chi tiết tài liệu

Mastering C# Database Programming
Jason Price
USA: John Wiley & Sons, INC
2003
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Anh
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10783
1
Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu