Thông tin chi tiết tài liệu

Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính trị Quốc gia
2016
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
324.2597071/V115/2016
MD075582, MD075583, MD075584, MD075585, MD075586
5
ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam