Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chính trị Quốc gia
1999
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
324.2597075/Gi108/2008
MD014013; MD014014; MD014015; MD014016; MD014017; MD014018; MD014019; MD014020; MD014021; MD014022
10
Hiện có năm: 2008
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam