Thông tin chi tiết tài liệu

250 mẫu thường dùng trong việc soạn thảo văn bản quản lý và kinh doanh
Nguyễn Ngọc Cẩn
Thống kê
2001
Tham khảo
Chưa có
Tiếng Việt
0
Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo