Thông tin chi tiết tài liệu

Quản trị hành chính văn phòng
Vương Thị Kim Thanh
Thống kê
2009
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
651.3/Th107/2009
TK02183
1
Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo