Thông tin chi tiết tài liệu

Quản trị hành chính văn phòng
Nguyễn Hữu Thân
Lao động – Xã hội
2010
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
651.3/Th121/2010
TK02182
1
Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo