Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chính trị Quốc gia
2006
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
335.412/B450/2008
MD059481; MD059482; MD059483; MD059484; MD059485; MD059486; MD059487; MD059488; MD059489; MD059490
10
Hiện có năm: 2008
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2