Thống kê tài liệu

Thống kê chung

  Tổng số Hiện có Tỷ lệ phần trăm tài hiện có tại Thư viện
Tài liệu giảng dạy chính 2,934 2,435
83%
Tài liệu tham khảo 7,402 5,638
76%
Tất cả 10,337 8,074
78%

Tải về thống kê chi tiết

Báo cáo

Thống kê nâng cao