Thống kê tài liệu

Thống kê chung

  Tổng số Hiện có Tỷ lệ phần trăm tài hiện có tại Thư viện
Tài liệu giảng dạy chính 2,968 2,462
83%
Tài liệu tham khảo 7,434 5,651
76%
Tất cả 10,425 8,133
78%

Tải về thống kê chi tiết

Báo cáo

Thống kê nâng cao