Thống kê tài liệu

Thống kê chung

  Tổng số Hiện có Tỷ lệ phần trăm tài hiện có tại Thư viện
Tài liệu giảng dạy chính 2,926 2,372
81%
Tài liệu tham khảo 7,409 5,384
73%
Tất cả 10,335 7,756
75%

Tải về thống kê chi tiết

Báo cáo

Thống kê nâng cao