CÂU HỎI: Phương pháp dạy toán tiểu học và các phần mềm hỗ trợ

TẠP CHÍ CÓ TẠI THƯ VIỆN (Liên hệ cán bộ thư viện tại quầy tham khảo để được mượn)

1. Đưa một số yếu tố thống kê mô tả vào chương trình toán trường tiểu học. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 344, tháng 7/ 2000.

2. Đổi mới cấu trúc chương trình bộ môn Toán trong CTTH mới. Tạp chí Giáo dục, số 34, năm 2002.

3. Hình thành quan hệ hình học cho học sinh lớp 3, 4 và 5. Tạp chí Giáo dục, tháng 05/2003

4. Dạy học các mệnh đề toán ở tiểu học. Tạp chí Giáo dục, tháng 05/2004

5. Bùi Thị Hường, Nhận thức đúng bản chất của phương pháp dạy học toán để nâng cao hiệu quả dạy học. Tạp chí Giáo dục, số 105, năm 2005

6. Năm 2006

- Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục số 103- "Cơ sở lý luận của lý thuyết kiến tạo trong dạy học".
- Tạp chí Giáo dục số 110.-"Một số định hướng dạy học hình học không gian theo quan điểm của lý thuyết kiến tạo".
- Tạp chí Giáo dục số 114- "Một số yêu cầu trong việc tổ chức dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo quan điểm kiến tạo".
- Tạp chí Giáo dục số 129.- "Thiết kế hoạt động học tập trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông theo quan điểm kiến tạ
- Tạp chí Giáo dục số 147: Quy trình tổ chức dạy học toán ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tao.

7. Vai trò của việc rèn kĩ năng tiền chứng minh trong dạy học các yếu tố hình học ở lớp 5. Tạp chí Giáo dục, số 153 (Kì 1, 01/2007).

8. Bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm ngành Toán năng lực tiếp cận lý thuyết hoạt động trong nghiên cứu và thực hành dạy học Toán. Tạp chí Giáo dục,Số đặc biệt 11/2007.

9. Module hoá quá trình dạy học toán tiểu học theo quan điểm của lí thuyết kiến tạo. Tạp chí giáo dục, tháng 11/2007

10. Ba mức độ vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy học toán ở tiểu học. Tạp chí giáo dục, tháng 11/2007

11. Vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học toán ở tiểu học. Tạp chí giáo dục, tháng 5/2008

12. Sử dụng bản đồ tư duy- một biện pháp hiệu quả hỗ trợ học sinh học tập môn toán / Trần Đình Châu . Tạp chí Giáo dục, kì 2- tháng 9/2009.

13. Sử dụng bản đồ tư duy góp phần TCH HĐ học tập của HS / Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủ . Tạp chí Khoa học giáo dục, số chuyên đề TBDH năm 2009.

14. Phương pháp dạy học môn toán ở tiểu học / Đỗ Tiến Đạt, Phạm Thanh Tâm // TC Khoa học giáo dục. - 2008 . - no. 30 . - tr. 12-15 .

15. Kĩ năng dạy học môn toán ở tiểu học / Nguyễn Bá Minh // TC Giáo dục. - 2008 . - no. 192 . - tr. 20-22 . -ISSN 0866-7476

16. Sử dụng phần mềm EMP trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn toán lớp 3 / Phó Đức Hoà, Chu Thị Hằng // TC Giáo dục. - 2008 . - no. 203 . - tr. 42-43 . -ISSN 0866-7476

17. Ứng dụng một số phần mềm công cụ để dạy học các bài toán cắt - ghép hình góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh tiểu học - Phần I: Tổng quan / Ngô Quang Sơn // Dạy và Học ngày nay. - 2008 . - no. 10 . - tr. 38-44

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

1. Nâng cao chất lượng dạy Toán 1 (liên kết tải về)

2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy toán lớp 1 (liên kết tải về)

3. Đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học (liên kết tải về)

4. Nguyễn Hữu Bút, dạy Hình học cho học sinh tiểu học với sự hỗ trợ của phần mềm GEOMETERS SKETCHPAD (liên kết tải về)

CÁC PHẦN MỀM TOÁN HỌC

1. Phần mềm học toán tiểu học, toán cấp 2 miễn phí (liên kết tham khảo)

2. Phần Mềm Học Toán Lớp 1,2,3,4,5,6,7,8 (liên kết tham khảo)

3. Cùng học và dạy toán - phần mềm không thể thiếu của mỗi giáo viên Tiểu học - Phần 2 (liên kết tham khảo)

4. Phần mềm cùng học toán (liên kết tham khảo)

5. Dowload phần mềm Học toán cho học sinh tiểu học (liên kết tham khảo)