Bài viết (Báo/Tạp chí)
 1. Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hồng Quân (2017), "Một số hoạt động cải tiến quá trình dạy - học đáp ứng tình hình cách mạng công nghệ 4.0", Kỷ yếu hội nghị giáo dục trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, 35-38 (Bài viết trong kỷ yếu hội thảo - Quầy tham khảo, tầng 4)
 2. Cao Thị Thu Hương (2017), "Lớp học đảo ngược - một phương pháp dạy và học trong thời đại CMCN 4.0", Kỷ yếu hội nghị giáo dục trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, 107-110 (Bài viết trong kỷ yếu hội thảo - Quầy tham khảo, tầng 4)
 3. Bùi Quang Xuân (2017), "Những tác động của cách mạng công nghệ 4.0 đối với giáo dục Việt Nam", Kỷ yếu hội nghị giáo dục trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, 111-114 (Bài viết trong kỷ yếu hội thảo - Quầy tham khảo, tầng 4)
 4. Đặng Danh Hướng (2017), "Giáo dục Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0: những thách thức và cơ hội", Kỷ yếu hội nghị giáo dục trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, 140-144 (Bài viết trong kỷ yếu hội thảo - Quầy tham khảo, tầng 4)
 5. Lê Thị Hiếu Thảo (2017), "Đổi mới tư duy nhận thức về kỹ năng mềm trong sinh viên thời đại công nghệ 4.0", Kỷ yếu hội thảo giáo dục trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, 236-238 (Kỷ yếu hội thảo - Quầy tham khảo, tầng 4)
 6. Huỳnh Phạm Ngọc Lâm (2017), "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: những cơ hội và thách thức đối với giáo dục Việt Nam", Kỷ yếu hội thảo giáo dục trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, 239-251 (Kỷ yếu hội thảo - Quầy tham khảo, tầng 4)
 7. Hồ Thị Yến Ly, Đỗ Thị Bích Hằng (2017), "Phương pháp dạy và học thời đại cách mạng công nghệ 4.0", Kỷ yếu hội thảo giáo dục trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, 257-262 (Kỷ yếu hội thảo - Quầy tham khảo, tầng 4), Địa chỉ: http://thuvienso.bvu.edu.vn/bitstream/TVDHBRVT/19086/1/Yen-Ly-Bich-Hong.pdf)
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC
 1. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (2017), Kỷ yếu hội nghị Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0: nhận định - cơ hội- thách thức - nắm bắt, Khoa học kỹ thuật (Kỷ yếu hội thảo (Liên hệ quầy tham khảo - tầng 4))
TRANG WEB 
 1. Phùng Xuân Nhạ (15/08/2018), "Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư", Trường Đại học Vinh, Ngày truy cập: 28/2/2019, Địa chỉ: http://vinhuni.edu.vn/van-ban/seo/giao-duc-viet-nam-trong-boi-canh-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-86324
 2. Trần Kiên (20/11/2017), "Người thầy trong thời đại 4.0", Giáo dục và thời đại, Ngày truy cập: 28/2/2019, Địa chỉ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nguoi-thay-trong-thoi-dai-40-3907061.html
 3. Trịnh Quang Dũng, Phạm Thị Hằng (), "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự tác động đến phương pháp dạy học ở đại học hiện nay", Tạp chí giáo dục, Ngày truy cập: 28/2/2019, Địa chỉ: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/download/?download=1&catid=338&id=6036

THƯ VIỆN