BÀI VIẾT (BÁO/TẠP CHÍ)
 1. Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thái Phong (2017), "Một số giải pháp đề xuất nhằm phát huy vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương", Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, Tr.127-135 . (Liên hệ cán bộ thư viện hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ)
 2. Hà Thị Thanh Thủy (2017), "Quản lý công tác sinh viên tại trường Đại học Giáo dục trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, Tr.85-87. (Liên hệ cán bộ thư viện hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ)
 3. Nguyễn Nho Huy (2016), "Biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công tác sinh viên ở đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉ", Quản lý Giáo dục, Tr.17-22. (Liên hệ cán bộ thư viện hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ)
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
 1. Nguyễn Long Hồ, GVHD: PGS, TS. Võ Sỹ Thư, (2018), Biện pháp quản lý công tác sinh viên tại Trường Cao đẳng Y tế An Giang, Đại học Sư phạm Huế. Số phân loại: 378.16/H450 (LVN000041) - Tầng 4 Thư viện
 2. Nguyễn Hoàng Tùng, GVHD: Lê Thành Dững , (2012), Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn và công tác sinh viên ở khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường giai đoạn 2012 - 2015 (Tiểu luận cuối khóa Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính), Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Số phân loại: 335.4346332/T513 (TCCT00028) - Tầng 4 Thư viện
 3. Đỗ Thị Hoàng Anh, GVHD: PGS.TS. Trần Văn Hiếu , (2018), Biện pháp quản lý công tác giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho sinh viên Trường Đại học An Giang, Đại học Sư phạm Huế. Số phân loại: 378.1958/A107 (LV00355) - Tầng 4 Thư viện
 4. Phạm Thị Mộng Trinh , GVHD: TS. Nguyễn Thanh Hùng , (2018), Biện pháp quản lý hoạt động tự học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của sinh viên khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang, Đại học Sư phạm Huế. Số phân loại: 378.17/Tr312 (LV00364) - Tầng 4 Thư viện
 5. Nguyễn Thị Thanh Loan, GVHD: TS. Trần Quang Văn, (2017), Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại học An Giang , Đại học Kinh tế - Luật. Số phân loại: 378.16/L406 (LV00312) - Tầng 4 Thư viện
 6. Huỳnh Ngọc An , GVHD: PGS.TS. Vũ Văn Thuấn, (2015), Giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học An Giang hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Số phân loại: 370.114/A105 (LV00264) - Tầng 4 Thư viện
 7. Trương Thanh Hải, GVHD: , (2009), Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ, Đại học sư phạm Hà Nội. Số phân loại: 378.006/H103 (LV00139) - Tầng 4 Thư viện
 8. Phạm Huyền Trang, GVHD: PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa, (2012), Biện pháp quản lý sinh viên của phòng Công tác học sinh sinh viên tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục 

THƯ VIỆN