Nội dung liên quan đến chủ đề: năng lực động, áp lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh, thực trạng hoạt động, giải pháp phát triển, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp Việt Nam.
BÀI VIẾT (BÁO/TẠP CHÍ)
 1. ThS. Nguyễn Trần Sỹ (2013), "Năng lực động – hướng tiếp cận mới để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam", Tạp chí Phát Triển & Hội Nhập, Số 12 (22) , tr. 15-20 
 2. Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2009), "Một số yếu tố tạo thành năng lực động doanh nghiệp và giải pháp nuôi dưỡng", Hội thảo “Năng lực cạnh tranh độngcủa doanh nghiệp", tr. 17-33
 3. Nguyễn Quang Thu, Ngô Quang Huân , Trần Nha Ghi (2017), "Mối quan hệ giữa nguồn lực doanh nghiệp, năng lực động và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Năm thứ 28, Số 12, tr. 05–21
LUẬN VĂN / LUẬN ÁN
 1. Nguyễn Trung Hiếu, GVHD: TS. Trần Kim Hào; PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, (2014), Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Luận án TS kinh tế, Hà Nội: Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương
 2. Nguyễn Văn Thụy, GVHD: TS. Đặng Ngọc Đại, TS. Nguyễn Thanh Hội, (2015), Ảnh hưởng của các nhân tố năng lực cạnh tranh đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh: Luận án Tiến sĩ kinh tế, Tp. Hồ Chí Minh: Trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 
 3. Nguyễn Việt Hùng , GVHD: GS.TS Nguyễn Khắc Minh, TS. Lê Xuân Nghĩa, (2008), Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại ở Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 4. Tạ Thị Kim Dung, GVHD: PGS.TS. Mai Văn Bạn, (2016), Nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam: Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội: Viện Chiến lược Phát triển
 5. Nguyễn Quỳnh Hoa, GVHD: TS. Nguyễn Quỳnh Hoa, (2007), Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Tp. Hồ Chí Minh : Trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 
TRANG WEB
 1. Ths. Lương Xuân Minh, Ths. Nguyễn Thị Thu Trang (23/01/2020), "Lý thuyết năng lực cạnh tranh ngân hàng: Nghiên cứu thực nghiệm tại một số ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh", Tạp chí Công Thương Online, Ngày truy cập: 31/01/2020
 2. Ths. Nguyễn Thị Ngà, Ths. Phạm Ngọc Huyền (17/07/2019 ), "Đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế ASEAN", Thị Trường Tài chính tiền tệ, Ngày truy cập: 31/01/2020
 3. ThS. Mai Bình Dương (27/10/2017), "Tác động của công nghệ đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại", Tạp chí Công Thương Online, Ngày truy cập: 03/02/2020
 4. ThS. Phạm Thái Hà (27/10/2017), "Ngân hàng thương mại Việt Nam hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức", Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán, Số 3, Ngày truy cập: 03/02/2020
 5. Nguyễn Thanh Phong (10/4/2020), "Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế", Tạp chí phát triển kinh tế, (Số 12), trang 223-230., Ngày truy cập: 03/02/2020
 6. PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa (31/5/2009), "Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế", Thông tin pháp luật dân sự, Ngày truy cập: 03/02/2020

THƯ VIỆN