Nội dung liên quan đến chủ đề: văn hóa ứng xử trong trường học, văn hóa tổ chức, văn hóa chất lượng, văn hóa học thuật, văn hóa học đường, đánh giá chất lượng giáo dục đại học

SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN

 1. Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI, Hà Nội: Giáo dục (Số phân loại: 370/Đ552 (Kho mượn đọc - Tầng 3 TV))
 2. Nguyễn Thị Kim Ngân tập hợp và giới thiệu. (2011), Văn hóa giao tiếp trong nhà trường, Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh (Số phân loại: 371.102/V115 (Kho mượn đọc Tầng 3 - Thư viện))

BÀI VIẾT (BÁO/TẠP CHÍ)

 1. PGS.TS. Lê Văn Hảo (2018), "Phát triển văn hoá trường đại học phù hợp với yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo", Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP TPHCM, tập 15, số 10 , tr. 17-27 (Truy cập đường dẫn: http://www.vjol.info/index.php/sphcm/article/viewFile/39110/31520)
 2. Đỗ Đình Thái (2015), "Văn hóa chất lượng trong trường đại học: các mô hình và loại hình", Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, Số 8(74), tr. 129-139 (Truy cập đường dẫn: http://www.vjol.info/index.php/sphcm/article/viewFile/20536/17990
 3. Lê Văn Hảo (2015), "Xây dựng bộ tiêu chí và khung phát triển văn hóa chất lượng trường đại học", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục, Tập 31, Số 2, tr. 50-58 (Truy cập đường dẫn: http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Dien%20dan%20doi%20moi%20PPGD/GD%C4%90H/Khung%20phat%20trien%20VHCL%20dai%20hoc%20%28TC%20DHQGHN%29-2015.pdf
 4. Nguyễn Duy Mộng Hà, Bùi Ngọc Quang (2015), "Thực trạng xây dựng văn hóa chất lượng tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Tập 18, S. 5X, tr. 132-139 (Truy cập đường dẫn: http://www.vjol.info/index.php/JSTD/article/viewArticle/23961
 5. Võ Văn Sơn (12), "Thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang", Tạp chí Khoa học Xã hội & Nhân văn, Số Số 11, tr. 36-41 (Truy cập đường dẫn: http://tckh.tvu.edu.vn/sites/default/files/magazine-pdfs/tapchiso11_9_pdf_08.pdf
 6. Vũ Thị Quỳnh (2017), "Một số giải pháp quản lí phát triển văn hóa nhà trường cao đẳng sư phạm trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay", Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 141, 39-44 (Bản in: Quầy Tham khảo Tầng 4 TV. Bản điện tử truy cập tại đường dẫn: http://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=255477&Type_CSDL=TAILIEUKHCN&Keyword=V%C4%83n%20h%C3%B3a%20nh%C3%A0%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&searchInFields=FullTextSM;Title&datasearch=&NamXuatBan=&LinhVuc_Ma=&ListNamXuatBan=&ListLinhVuc_Ma=
 7. Nguyễn Thị Thúy Dung (2018), "Quản lí quá trình xây dựng văn hóa trường đại học", Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, Số 2, tr. 1-5 (Bản in: Quầy Tham khảo Tầng 4 TV. Bản điện tử truy cập mạng nội bộ: http://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=266746&Type_CSDL=TAILIEUKHCN&Keyword=V%C4%83n%20h%C3%B3a%20nh%C3%A0%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&searchInFields=FullTextSM;Title&datasearch=&NamXuatBan=&LinhVuc_Ma=&ListNamXuatBan=&ListLinhVuc_Ma=
 8. Đặng Quốc Bảo (2012), "Kiến giải về văn hoá nhà trường và quản lí xây dựng văn hoá nhà trường", Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 84, tr.4-7 (Bản in: Quầy Tham khảo Tầng 4 TV. Bản điện tử truy cập mạng nội bộ: http://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=210721&Type_CSDL=TAILIEUKHCN&Keyword=V%C4%83n%20h%C3%B3a%20nh%C3%A0%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&searchInFields=FullTextSM;Title&datasearch=&NamXuatBan=&LinhVuc_Ma=&ListNamXuatBan=&ListLinhVuc_Ma=
 9. Hoàng Thị Ái Vân (2017), "Nhận diện các dấu hiệu tích cực về văn hóa nhà trường", Tạp chí Quản lý giáo dục, Số 6, tr. 37-40 (Bản in: Quầy Tham khảo Tầng 4 TV. Bản điện tử truy cập mạng nội bộ: http://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=255557&Type_CSDL=TAILIEUKHCN&Keyword=V%C4%83n%20h%C3%B3a%20nh%C3%A0%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&searchInFields=FullTextSM;Title&datasearch=&NamXuatBan=&LinhVuc_Ma=&ListNamXuatBan=&ListLinhVuc_Ma=
 10. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2013), "Biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường sư phạm ở trường Đại học sư phạm Hà Nội", Tạp chí giáo dục, Số 316, tr. 25-28 (Bản in: Quầy Tham khảo Tầng 4 TV. Bản điện tử truy cập mạng nội bộ: http://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=218189&Type_CSDL=TAILIEUKHCN&Keyword=V%C4%83n%20h%C3%B3a%20nh%C3%A0%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&searchInFields=FullTextSM;Title&datasearch=&NamXuatBan=&LinhVuc_Ma=&ListNamXuatBan=&ListLinhVuc_Ma=
 11. Đặng Thành Hưng (2016), "Văn hóa tổ chức và văn hóa nhà trường trong quản lý giáo dục", Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 124, tr. 10-12,15 (Bản in: Quầy Tham khảo Tầng 4 TV. Bản điện tử truy cập mạng nội bộ: http://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=239415&Type_CSDL=TAILIEUKHCN&Keyword=V%C4%83n%20h%C3%B3a%20nh%C3%A0%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&searchInFields=FullTextSM;Title&datasearch=&NamXuatBan=&LinhVuc_Ma=&ListNamXuatBan=&ListLinhVuc_Ma=
 12. Lê Đình Sơn (2007), "Văn hoá nhà trường nhìn từ góc độ quản lí chất lượng tổng thể", Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 26, tr. 41-44 (Bản in: Quầy Tham khảo Tầng 4 TV. Bản điện tử truy cập mạng nội bộ: http://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=117077&Type_CSDL=TAILIEUKHCN&Keyword=V%C4%83n%20h%C3%B3a%20nh%C3%A0%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&searchInFields=FullTextSM;Title&datasearch=&NamXuatBan=&LinhVuc_Ma=&ListNamXuatBan=&ListLinhVuc_Ma=
 13. Vũ Thị Quỳnh (2016), " Dân chủ hóa - yếu tố căn bản trong xây dựng văn hóa nhà trường", Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 131, tr. 47-49 (Bản in: Quầy Tham khảo Tầng 4 TV. Bản điện tử truy cập mạng nội bộ: http://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=27663&Type_CSDL=TAILIEUKHCN&Keyword=V%C4%83n%20h%C3%B3a%20nh%C3%A0%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&searchInFields=FullTextSM;Title&datasearch=&NamXuatBan=&LinhVuc_Ma=&ListNamXuatBan=&ListLinhVuc_Ma=
 14. Nguyễn Lộc, Nguyễn Việt Hồng (11), "Văn hóa tổ chức của trường đại học", Tạp Chí Khoa Học Đại Học Văn Lang, Số 12, tr. 61-70 (Truy cập đường dẫn: http://www.vjol.info/index.php/tckhvl/article/viewFile/39290/31657
 15. Dr. Esther Njiro (2016), "Understanding Quality Culture in Assuring Learning at Higher Education Institutions", Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research (JEPER), Volume 3, Issue 2, Page. 79-92 (Truy cập đường dẫn: https://core.ac.uk/download/pdf/43178014.pdf)

LUẬN VĂN - LUẬN ÁN

 1. Nguyễn Thị La, GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan, (2019), Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại học viện hành chính quốc gia: Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Giáo Dục, Hà Nội: Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam Học Viện Khoa Học Xã Hội (Truy cập đường dẫn: https://gass.edu.vn/CMS/Lists/LuanVan_LuanAn/Attachments/17368/LA%20NguyenThiLa.pdf
 2. Trần Thị Tùng Lâm, GVHD: PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến; TS. Nguyễn Thị Hồng, (2017), Hiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (qua khảo sát một số trường đại học đào tạo các ngành kỹ thuật) : Luận án tiến sĩ chính trị học, Hà Nội: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền (Truy cập đường dẫn: https://ajc.hcma.vn/Uploaded/admin/2017_11_07/LUAN%20AN%20DAY%20DU.pdf
 3. Hoàng Quốc Đạt, GVHD: PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến; TS. Nguyễn Thị Hồng, (2018), Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh: Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Giáo Dục, Hà Nội: Học viện Khoa học Xã hội (Truy cập đường dẫn: https://gass.edu.vn/CMS/Lists/LuanVan_LuanAn/Attachments/17293/Luanan_HoangQuocDat.pdf)

TRANG WEB

 1. Phạm Quang Huân (8/24/2015 ), "Văn hóa tổ chức trong nhà trường và phương hướng xây dựng", Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ngày truy cập: 29/10/2019, Địa chỉ: http://vncsp.hnue.edu.vn/thu-vien-khgd/quan-ly-giao-duc-quan-ly-nha-truong/article/200.aspx
 2. Phạm Quang Huân (01/11/2011), "Văn hóa tổ chức - hình thái cốt lõi của văn hóa nhà trường ", Văn hóa học - Trường Đại học KHXH & NV - ĐHQG Tp. HCM, Ngày truy cập: 29/10/2019, Địa chỉ: http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/van-hoa-hoc-ung-dung/van-hoa-giao-duc-khoa-hoc/2113-pham-quang-huan-van-hoa-to-chuc-hinh-thai-cot-loi-cua-van-hoa-nha-truong.html
 3. Barbara Fralinger, Valerie Olson; Người dịch: Phạm Thị Ly (10/8/2016), "Văn hóa tổ chức ở cấp độ trường Đại học", Văn hóa học - Trường Đại học KHXH & NV - ĐHQG Tp. HCM, Ngày truy cập: 29/10/2019, Địa chỉ: http://www.lypham.net/?p=966

Thư viện