I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

1. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường
2. Tạp chí Môi trường & Sức khỏe
3. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam
4. Tạp chí Khoa học & Công nghệ (An Giang)

II. Tạp chí điện tử:

A. Tạp chí trong CSDL Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang để download tài liệu)

Gồm các nhan đề Tạp chí sau:

1. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường
2. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
3. Tạp chí Khí tượng Thủy văn
4. Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam
5. Tạp chí Tài nguyên nước
6. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường
7. Chuyên san các Khoa học Trái đất và Môi trường 

B. Tạp chí truy cập mở: