1. Bộ Tài nguyên và Môi trường: www.monre.gov.vn/
 2.  Viện Môi trường và Tài nguyên: www.hcmier.edu.vn/
 3.  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang: http://sotainguyenmt.angiang.gov.vn/
 4. Tổng cục Tài nguyên Môi trường: http://vea.gov.vn/
 5. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội: http://cres.vnu.edu.vn/
 6. Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế: http://iren.hueuni.edu.vn/
 7. Trung tâm Con người và Thiên nhiên: http://nature.org.vn/vn/
 8. Thông tin Bảo vệ Môi trường: http://moitruong.com.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=17&catid=88
 9. Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam: http://www.vacne.org.vn/
 10. Trang tin về Sinh vật rừng Việt Nam: http://www.vncreatures.net
 11. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam: http://vnmn.ac.vn
 12. Môi trường và Đô thị:  https://www.moitruongvadothi.vn/
 13. Tạp chí Điện tử Môi trường và Cuộc sống:  https://moitruong.net.vn/
 14. Báo Tài nguyên và Môi trường: https://baotainguyenmoitruong.vn/
 15. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường: http://www.hcmunre.edu.vn/hcmunre/trang-chu/index
 16. Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường: https://inest.hust.edu.vn/
 17. Tạp chí Môi trường: http://tapchimoitruong.vn/pages/home.aspx