Bản in được lưu trữ tại Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

1.Dạy và Học ngày nay
2.Giáo dục
3.Giáo dục lý luận
4.Giáo dục & Xã hội
5.Khoa học giáo dục Việt Nam

Bản điện tử:

Truy cập vào địa chỉ:  http://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Truy cập theo hệ thống mạng nội bộ)

Gồm các nhan đề tạp chí sau:

1. Tạp chí Tâm lý học
2. Tạp chí Giáo dục
3. Tạp chí Giáo dục Lý luận
4. Tạp chí Phát triển giáo dục
5. Tạp chí Giáo dục và Xã hội
6. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
7. Tạp chí Dạy & Học ngày nay
8. Tạp chí Quản lý giáo dục
9. Tạp chí Thiết bị giáo dục