Bộ giáo dục và Đào tạo

http://www.moet.gov.vn/?page=9.6

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

http://www.vnies.edu.vn/menu-news-1-6-1_nghien-cuu-khoa-hoc.html

Viện nghiên cứu giáo dục – Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

http://ceea.ier.edu.vn

Giáo dục âm nhạc ở Việt Nam

http://www.music.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news

Diễn đàn Quốc gia Giáo dục Mầm non

http://www.unicef.org/vietnam/vi/

Giáo dục mầm non

http://www.mamnon.com/

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên các cấp học mầm non, phổ thông

http://tailieu.nhagiao.edu.vn/

Cổng thông tin Tập huấn chuyên môn và Hội nghị trực tuyến

http://taphuan.moet.edu.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền

http://quangdien.thuathienhue.edu.vn/tai-nguyen/

Bài giảng điện tử

http://www.elib.vn/

Tài liệu tham khảo

http://khotailieu.com/tai-lieu-pho-thong/mau-giao-mam-non

 

Ecta Center - The early childhood technical assistance center

http://ectacenter.org/portal/portal.asp

Thư mục Dmoz – Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ em

http://www.dmoz.org/Reference/Education/Early_Childhood/Special_Needs/