1. CCNA guide to Cisco Networking, Số phân loại:  004.65/C226 - TT/2004
 2. Lập trình actionScript cho Flash, Số phân loại:   005.11/S312
 3. Thiết kế ánh sáng trong 3DS MAX  tin học thực hành, Số phân loại:   005.118/H513
 4. Làm phim với 3DS MAX 6 từ ý tưởng đến thành phẩm, Số phân loại:   005.118/Ng527
 5. Thiết kế FLASH với các thành phần dựng sẵn, Số phân loại:   005.13/S312
 6. Các kỹ thuật ứng dụng trong Flash và Dreamweaver, Số phân loại:   005.13/S312
 7. Visual Basic .Net  - Kỹ xảo lập trình, Số phân loại:   005.133/L105
 8. Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET  tập 1, 2, 3, Số phân loại:  005.276/L121-T1
 9. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Số phân loại: 005.3/Tr431
 10. Hướng dẫn tự học Power Point 2013, Số phân loại: 005.5/H561
 11. Hướng dẫn sử dụng Sketchpad 4.05, Số phân loại: 005.5/Th102
 12. Hướng dẫn tự học Microsoft Word 2013, Số phân loại: 005.52/H561
 13. Hướng dẫn tự học Microsoft Excel 2013, Số phân loại: 005.54/H561
 14. Giáo trình nhập môn ASP, Số phân loại: 005.754/B116
 15. Khám phá SQL Server 2005, Số phân loại: 005.758/B116
 16. Giáo trình 3D Studio MAX 20XX, Số phân loại: 006.6/H305
 17. Hướng dẫn sử dụng Combustion 3.0  Làm quảng cáo và bảng, Số phân loại: 006.68/H401