Bản tin được lưu trữ tại kho báo tạp chí (Tầng 4)

1.Thế giới vi tính
2.Thời báo vi tính Sài Gòn
3.Tin học & Đời sống (Thế giới số)

Bản điện tử

Truy cập vào địa chỉ: http://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Truy cập theo hệ thống mạng nội bộ)

Gồm các nhan đề tạp chí sau:

1. Tạp chí Công nghệ thông tin & Truyền thông
2. Tạp chí Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin
3. Tạp chí Tin học và Đời sống
4. Tạp chí Thế giới vi tính
5. Tạp chí Tin học và Điều khiển học  

 

Tạp chí truy cập mở: