I.Tạp chí in được lưu trữ tại Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

1.Thế giới Vi tính
2.Thời báo Vi tính Sài Gòn
3.Tin học & Đời sống (Thế giới số)

II. Bản điện tử

A. Tạp chí trong CSDL khoa học và công nghệ Việt Nam

Truy cập vào địa chỉ: http://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Truy cập theo hệ thống mạng nội bộ)

Gồm các nhan đề Tạp chí sau:

1. Tạp chí Công nghệ Thông tin & Truyền thông
2. Tạp chí Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin
3. Tạp chí Tin học và Đời sống
4. Tạp chí Thế giới Vi tính
5. Tạp chí Tin học và Điều khiển học  

B. Tạp chí trong hệ thống CSDL ĐHQG TP. HCM 

Danh mục tạp chí trong CSDL Proquest (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerLink (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL ScienceDirect (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerOpen (xem tại đây)

 

C.Tạp chí truy cập mở: