Danh mục sách ngành Kỹ thuật Phần mềm có tại Thư viện

Từ điển chuyên ngành:

  1. Từ điển cho người sử dụng máy tính. Số phân loại: 004.03/P523
  2. Từ điển máy tính Anh - Việt = English - Vietnamese Computer dictionary. Số phân loại: 004.032195922/T550
  3. Dictionary of computing  Information processing, personal computing, telecommunications, office systems, IBM-specific terms. Số phân loại: 004.03/D545
  4. Từ điển thuật ngữ tin học Anh - Việt: Khoảng 10.000 thuật ngữ. Số phân loại: 004.3/Nh561
  5. Từ điển tin học Anh - Việt. Số phân loại: 004.03/T550
  6. Từ điển các lệnh MS-DOS 6.2 & 6.0. Số phân loại: 005.368/Ngh301
  7. Từ điển Tin học - Điện tử- Viễn thông Anh - Việt và Việt - Anh = English - Vietnamese dictionary of informatics, electronics and telecommunications  (khoảng 80.000 thuật ngữ). Số phân loại: 621.3903/T550 

Sách theo ngành đào tạo

004  Giáo trình tin học

          Giáo trình Máy tính và mạng máy tính

          Giáo trình cấu trúc máy tính và hợp ngữ

004.014 Bài giảng môn kỹ năng giao tiếp ngành nghề (Kho tham khảo)

004.07 Tin học đại cương

004.65 Giáo trình Nhập môn mạng máy tính

 Giáo trình mạng máy tính

 Mạng máy tính

005   Nhập môn tin học lý thuyết tính toán và các Ôtômat

005.076 Bài tập Tin học đại cương

005.133 Tin học đại cương turbo pascal

Kỹ thuật lập trình

Lập trình hướng đối tượng với C++

Lập trình hướng đối tượng với Turbo Pascal

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng với C++

Tự học ngôn ngữ lập trình Java

Bài tập lập trình hướng đối tượng với C++

Ngôn ngữ lập trình Pascal 

Thiết kế đồ hoạ định hướng đối tượng với C++

005.136 Giáo trình hợp ngữ

005.15 Lập trình hướng đối tượng với VisualBasic 6

005.4 Ngôn ngữ lập trình C

          Lập trình trên windows với MFC

          Trình biên dịch

005.43 Giáo trình hệ điều hành Windows Server 2003

          Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành 

005.456 Hợp ngữ và lập trình ứng dụng

          Lập trình hợp ngữ

005.72 XLM nền tảng và ứng dụng

005.73 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

005.74 Nhập môn cơ sở dữ liệu

          Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí

005.758 DB2 Universal Database SQL Develope''s Guide

006.3 Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence)

511.5 Lý thuyết đồ thị

512.02 Toán rời rạc

  Toán rời rạc ứng dụng trong tin học

658.84 Thương mại điện tử